Algemene Voorwaarden
Van Cooth Advocatuur


De Opdracht

Alle opdrachten komen, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend tot stand met Van Cooth Advocatuur en worden uitsluitend door Van Cooth Advocatuur uitgevoerd. Van Cooth Advocatuur is de handelsnaam van de besloten vennootschap Umbra B.V.
Opdrachten aan Van Cooth Advocatuur leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatverplichtingen.
Met Van Cooth Advocatuur in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.
De opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Van Cooth Advocatuur verstrekte informatie.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Van Cooth Advocatuur dan wel van zijn medewerkers of werknemers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheids- verzekering van Van Cooth Advocatuur wordt uitgekeerd.
Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroeps- aansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart Van Cooth Advocatuur tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of vanwege door Van Cooth Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en verstrekte adviezen.

Declaraties
Betaling van declaraties van Van Cooth Advocatuur dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van die termijn is van rechtswege sprake van verzuim, zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist.
Vanaf het moment van intreden van verzuim is een rente verschuldigd van 1% per maand.
De administratie van de Van Cooth Advocatuur strekt tot volledig bewijs, behoudens tegenbewijs, van hetgeen aan Van Cooth Advocatuur verschuldigd is.
Alle feitelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die in verband staan met de invordering van declaraties, komen voor rekening van de opdrachtgever.
Van Cooth Advocatuur heeft een recht van retentie op al hetgeen hij voor de opdrachtgever onder zich heeft, zolang de opdrachtgever de declaratie niet of niet volledig heeft voldaan, en is bevoegd declaraties waarvan de betalingstermijn van veertien dagen is verstreken te verrekenen met de onder de Stichting derdengelden voor de opdrachtgever ontvangen bedragen.

Hoofdelijkheid
Voor de voldoening van declaraties van Van Cooth Advocatuur zijn hoofdelijk aansprakelijk:
? ingeval de dienstverlening plaats vindt ten behoeve van twee of meer partijen gezamenlijk: ieder van die partijen;
? ingeval van dienstverlening aan een rechtspersoon: de rechtspersoon en de opdrachtgevende directeur;
? ingeval van dienstverlening aan een rechtspersoon die deel uitmaakt van een concern: de rechtspersoon, de opdrachtgevende directeur en bovendien de holding.

Inschakeling derden
Van Cooth Advocatuur zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met de desbetreffende opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
Van Cooth Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Gevolgen verzuim
Indien de opdrachtgever met enige verplichting in verzuim is gedurende een periode van één maand, is Van Cooth Advocatuur gerechtigd de werkzaamheden zonder nadere aankondiging te staken en gestaakt te houden totdat de opdrachtgever aan alle verplichtingen heeft voldaan. Van Cooth Advocatuur is niet aansprakelijk voor dientengevolge door de opdrachtgever en/of derden geleden schade.

Gefinancierde rechtsbijstand

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vinden de werkzaamheden van Van Cooth Advocatuur niet plaats in het kader van gefinancierde rechtsbijstand.
Indien de opdrachtgever meent in aanmerking te kunnen en willen komen voor gefinancierde rechtsbijstand, zal hij Van Cooth Advocatuur steeds tijdig informeren over wijzigingen in de eigen financiële positie die van belang kunnen zijn voor de beoordeling of de opdrachtgever in aanmerking komt of blijft komen voor gefinancierde rechtsbijstand en daartoe tijdig belastinggegevens verstrekken waaronder de opgave en aanslag Inkomstenbelasting over de twee voorafgaande jaren.
Indien de betreffende stukken niet of niet tijdig aan Van Cooth Advocatuur ter hand zijn gesteld, wordt  de opdrachtgever geacht geen gebruik te willen of te kunnen maken van gefinancierde rechtsbijstand.

Gegevens derden
De gegevens van de opdrachtgever en de wederpartij worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand dat wordt beheerd door Van Cooth Advocatuur. Tevens worden de gegevens opgenomen van de bij de zaak betrokken derden, waaronder in ieder geval-doch niet uitsluitend-gerechtelijke instanties, procureurs, gemeenten, deurwaarders en de belastingdienst. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de opdracht, waaronder mede is begrepen de declaratie van de werkzaamheden.

Melding ongebruikelijke transacties
Van Cooth Advocatuur is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever aan de betrokken autoriteiten melding te doen van transacties en rechtshandelingen indien Van Cooth Advocatuur van oordeel is dat van de transactie of rechtshandeling op grond van een op haar rustende wettelijke verplichting melding gemaakt dient te worden.

Geschillen
De geschillenregeling van Van Cooth Advocatuur is van toepassing. Klachten dienen binnen drie maanden na het moment waarop de cliënt kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen/nalaten van de advocaat dat aanleiding tot de klacht heeft gegeven aan Van Cooth Advocatuur te worden voorgelegd. Klachten ten aanzien van een advocaat zullen uiteindelijk uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. 

Bewaren
Na afloop van een zaak bewaren wij essentiele stukken uit het dossier gedurende vijf jaar, waarna het dossier wordt vernietigd.

Rechtskeuze, forumkeuze

Op de rechtsverhouding tussen Van Cooth Advocatuur en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen in verband met of naar aanleiding van die rechtsverhouding, die niet (meer) behoren tot de bevoegdheid van de Geschillencommissie Advocatuur, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te `s-Hertogenbosch.

Diversen
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien zij schriftelijk tussen Van Cooth Advocatuur en de opdrachtgever zijn vastgelegd.
Op de rechtsverhouding tussen Van Cooth Advocatuur en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Van Cooth Advocatuur in verband met door Van Cooth Advocatuur verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van alle voor Van Cooth Advocatuur werkzame personen.